ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์


เกี่ยวกับระบบ

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นโดยนำทำเนียบและหมายเลขโทรศัพท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๕๙ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านอินเตอร์เน็ต
และสามารถรองรับการใช้งานผ่านแท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถค้นหาได้ตามหน่วยงาน, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อ, นามสกุล

*** ข้อมูลในระบบ มีการปรับปรุงแก้ไขตามการใช้งานจริง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสมุดโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่ ***

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร.98808
Email : seehanart.s@dmsc.mail.go.th